عیدسعیدقربان مبارک

عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا بر شما تهنیت باد.

شرکت الیاف ترمه اسپادانا