نگاره های منسوجات ایرانی از دوره باستان تا عصر صفوی

در طول تاریخ همواره ایرانیان به عنوان اقوامی پیشرو در زمینه هنرهای گوناگون مطرح بوده اند. در این میان توجه به نساجی و هنر بافندگی از جمله موضوعاتی است که از دوره باستان به آن توجه ویژه میشده است . مردمان آن عصر با به کارگیری الیافی چون ابریشـم یـا پشـم و ارائـه طـرح و نقش هایی که بیشتر جنبه نمادین داشتند، توانستند سـهم بزرگـی را در الگوپـذیری هنرمنـدان در دوره های بعدی این شاخه به خود اختصاص دهند. آن گونه که حتی با ورود اسلام باز شاهد تداوم روبه رشد طراحی و بافندگی در میان ایرانیان هستیم . چنان که ایران دوره اسلامی، با وجود تغییـر در فرهنگ ، تفکر، هنر، ادیان و نگرش ها، توانست با تکیه بر دانش فنی و مهارت بافنـدگان ، رونـد صعودی خود را در این عرصه حفظ نماید. این مقاله با معرفی طرح و نقش دستبافت های ایرانـی، مراکز بافت و دوره های مختلف تا عصر صفوی، پیشینه نگاره ها منسوجات را به اختصـار معرفـی میکند.

خلاصه ماشینی:

“پارچـه هـای این دوره به نقش اندازهای متقارن و متقابل معروف اند و ایـن روش کـار آنهـا هرچنـد بـه تقلید از پارچه های ساسانی است ، ولیکن اضافه کردن کتیبـه هـای کـوفی و ترکیـب بنـدی موفق نقش و نوشتار و کاربرد ه