• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22

شرکت الیاف ترمه اسپادانا در اتاق های بازرگانی زیر عضویت دارد:

اتاق بازرگانی اصفهان

وب سایت :www.eccim.com

 

انجمن صنایع نساجی ایران

وب سایت : http://aiti.org.ir

اتاق بازرگانی ایران و آلمان 

وب سایت : www.iran.ahk.de/fa

اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی 

وب سایت : www.irko.org

اتاق بازرگانی ایران و قطر

وب سایت : www.cci-irqa.com