• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22

مشخصات تماس 

 

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان،خیابان هشت بهشت شرقی،خیابان حمزه ،مجتمع هفت آسمان، واحد 22 

کد پستی : 8157663643

تلفن : 03132683142

نمابر : 03132659099

ایمیل: info@alyaftermeh.com

 

تماس مستقیم

ردیفنام قسمت تلفن داخلی آدرس ایمیل
1رئیس هیات مدیره 12-11cfo@alyaftermeh.com
2مدیر عامل 14-22ceo@alyaftermeh.com
3سرپرست بازرگانی 18-16intl@alyaftermeh.com
4بخش مالی 32 -20-28finance@alyaftermeh.com
5بخش اداری 10ad@alyaftermeh.com