• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
دیسپرس
No Price Added.

رنگ دیسپرس ، این طبقه از مواد رنگرزی تحت نامهای متفاوت از قبیل مواد رنگرزی استات،مواد رنگرزی دیسپرس شده استات،مواد رنگرزی دیسپرسیون ومواد رنگرزی دیسپرسول شناخته شده اند.


توضیحات

رنگ دیسپرس

هم اکنون نام عمومی پذیرفته شده آن مواد رنگرزی دیسپرس است که در سال ۱۹۵۱ معرفی شد.

بنابه تعریف،یک ماده رنگرزی دیسپرس اساسا ماده رنگرزیی است غیرمحلول درآب که نسبت به الیاف غیر آبدوست مثل استات سلولز افینیته دارد، ومعمولا در یک محیط های دیسپرس شده یکنواخت به کار میرود.با اینکه مواد رنگرزی دیسپرس اساسا غیر قابل حل در آب هستند، اما به مقدار خیلی کم درآب حل می شوند.درجه حلالیت ماده رنگرزی بر خواص رنگرزی ویکنواختی آن اثر میگذارد.میزان حلالیت ماده رنگرزی و سرعت رنگرزی ممکن است بوسیله به کار بردن مواد دیسپرس کننده تغییر پیدا کند.اکثر مواد دیسپرس کننده آنیونیک هستند ، اما بعضی از مواد فعال سطحی به کار رفته که مخصوصا حلالیت ماده رنگرزی و یکنواختی آنها را بیشتر میکند غیریونی هستند.

باید متذکر گردید هنگامی که رنگرزی در محیط مایع انجام میشود، ماده رنگرزی به صورت معلق بوده وحداقل در مرحله شروع فرآیند رنگرزی انتقال ماده رنگرزی از محیط خیلی رقیق محلول ماده رنگرزی صورت می پذیرد، و این عمل با انحلال مجدد ذرات معلق ماده رنگرزی به طور مداوم ادامه می یابد.

الیاف مصنوعی(بشرساخت) جدیدتر مثل نایلون ، تری استات ، پلی استرها و اکریلیکها از استات هیدروفوبیک تر هستند. بنابراین رنگرزی آنها با مواد رنگرزی استات مشکل بود.با اینکه بعضی از مواد رنگرزی استات برای رنگرزی الیاف مصنوعی ذکر شده در بالا قابل استفاده می باشند ، ولی تکنیک های جدید رنگرزی در درجه حرارتهای بالا یا در حضور مواد متورم کننده یا کریرها پیدا شده اند.در جستجو برای خواص ثباتی بهتر درخواست شده برای الیاف جدید، دامنه مواد رنگرزی دیسپرس قابل استفاده به تدریج افزایش یافته است، که بیشتر آنها مربوط به مواد رنگرزی دیسپرس جهت رنگرزی الیاف پلی استر می باشد.

 

 

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است