• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
خمی
No Price Added.
دسته:

رنگهای خمی ترکیباتی نامحلول هستند که دارای دو یا چند گروه کربونیل به شکل سیستم ترکیب دوتایی میباشند.


توضیحات

رنگ خمی

آنها دامنه وسیعی از انواع ساختاری میباشند که شامل این دانترون ها و انتراکوئینون کربازول هستند.رنگهای خمی حلال میباشند و از طریق قلیای مناسب که محلول را کاهش میدهد به سلولز تمایل جذب دارند و این فرآیند به شکل خمی است.خمی شدن معمولا با دترئونات سدیم انجام میشود و به عنوان عامل کاهنده در حضور سود سوزآور عمل میکند.در دمایی که هنگام رنگرزی باید شود.دمای رنگرزی معمولا از 45 تا 60 درجه سانتیگراد میباشد.وقتی سودسوزآور در هنگام فرآیند خمی استفاده شود و عمل اکسیژن اتمسفر روی خمی ایجاد شود،یک مقدار اضافی باید همیشه موجود باشد چونکه رنگ خمی بتواند فقط به شکل یونیزه جذب شود.نمک ها مثل سولفات سدیم یا کلرید سدیم تمایل جذب این رنگ را برای لیف افزایش میدهد.

بخش عمده رنگ در ظرف 10دقیقه تخلیه میشودچونکه مقدار زیادی از جذب رنگ برای لیف توسط ساختار مولکولی آن تعیین میشود و به میزان انباشتگی ربطی ندارد.
به هر حال انباشتگی میتواند روی نفوذ رنگ خمی در لیف تاثیر بگذارد و بنابراین روی سطح یکنواختی موثر باشد.در عمل ،هرچه تخلیه رنگ در فاز اولیه بیشتر باشد خطر یکنواختی بهتر انجام میشود.عامل های نشر غیریونی برای نفوذ بهتر استفاده میشوند اما آنها میزان تخلیه را در تعادل کاهش میدهد.وقتی فرآیند تخلیه کامل شود،رنگرزی شسته شده و رنک واکنش نداده برداشته میشود و بسیاری از عامل های کاهش و قلیایی نیز حذف میشود.رنگ خمی آنگاه به شکل اصلی خود مبدل میشودالبته از طریق عملکرد با یک عامل اکسیداز مناسب مثل سدیم نیتروبنزن سولفانات.بعد از اکسید شدن ،رنگها به دلیل اینکه شبیه به رنگهای هیدروژنی شوند به نقطه جوش میرسند.

 

مواد رنگزای خمی

مواد رنگزایی خمی به مواد رنگزایی از هر طبقه شیمیایی گفته می شود که به وسیله فرآیند احیا و حل شدن ماده رنگزا (vatting)  برروی الیاف به کاربرده شوند. آنها دارای گروههای (keto) بوده وغیر قابل حل درآب می باشند. مواد رنگزای خمی را نمی توان به طورمستقیم جهت رنگرزی استفاده کرد زیرا حالت غیرمحلول ، آنها نسبت به الیاف افینیته ندارد ولی اگر در یک محلول قلیایی مانند سود که حاوی یک ماده احیاکننده مناسب نظیر هیدروسولفیت سدیم است قرار گیرند ، ترکیب لوکو(Leuco)  بی رنگ قابل حل در آب تولید شده که نسبت به الیاف سلولزی افینیته دارد. پارچه های رنگرزی شده در معرض هوا قرار داده می شوند تا حالت لوکو اکسیده وبه صورت حبس شده در داخل الیاف ، به حالت غیرقابل حل در آید.از این رو مواد رنگزای خمی عموما ثبات عالی در برابر عملیات شستشو دارند.

 

 

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است.