مواد رنگزاي ديسپرس به مواد رنگزاي غير يوني و غير محلول در آب با وزن مولكولي 300 تا 800 گرم بر مول گفته مي شود كه براي الياف غير آب دوست بازيافته مثل دي استات سلولز، تري استات سلولز و الياف مصنوعي و به صورت ديسپرس شده به كار مي روند. مواد رنگرزي ديسپرس ابتدا براي رنگرزي الياف استات سلولز به كار مي رفتند ولي به علت خواص جالبشان، استفاده از آنها در تمامي الياف مصنوعي رايج گرديد.

از آنجايي كه مواد رنگزاي ديسپرس داراي خاصيت يكنواخت شوندگي خوبي هستند، بنابراين به هنگام استفاده از اين رنگزاها نيازي به مواد يكنواخت كننده يا كند كننده در رنگرزي نيست و ميزان نفوذ مواد رنگزاي ديسپرس را مي توان به كمك ماده ي كمكي كارير يا با استفاده از دماي بالاي حمام رنگرزي، افزايش داد.