مواد رنگزاي راكتيو جزء مواد رنگزاي پودري محلول در آب با درخشندگي و ثبات زياد مي باشد كه به كمك نمك و قليا جذب كالاي پنبه اي مي گردد. نمك باعث جذب ماده ي رنگزا بر روي كالا و قليا باعث اتصال كووالانسي قوي مولكول رنگزا با الياف مي گردد و همين امر باعث افزايش ثبات شستشويي و از بين نرفتن رنگ آنها در اثر شستشو شده است.

مواد رنگزاي راكتيو به دو دسته ي راكتيو سرد و راكتيو گرم تقسيم بندي مي شوند

مواد رنگزاي راكتيو نوع سرد داراي فعاليت شيميايي و واکنش پذيري بالايي مي باشند و در دماي حدود 20 تا 35 درجه ي سانتي گراد به كار مي روند.

مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم داراي فعاليت شيميايي و واکنش پذيري كمتري مي باشند و در دماي 40 تا80 درجه ي سانتي گراد به كار مي روند.