این مواد، هیچ گونه تمایلي براي جذب و نفوذ در پارچه ندارند. به همین دلیل به کمک چسب خاصی به نام بیندر روي پارچه چسبانده مي شوند.

لذا از پیگمنت ها برای چاپ انواع پارچه استفاده مي شود. با توجه به اینکه رنگ دانه ها با بیندر به سطح منسوج می چسبند، نیازی به شست و شوی بعد از چاپ نیست و این روش چاپ، بسیار مقرون به صرفه است.

معمولاً چاپ پیگمنت را بر روی پارچه ارزان قیمت به کار می برند وکار کردن با پیگمنت ها خیلی راحت می باشد و به کمک مواد فیکسه کننده، می توان ثبات سایشی رنگ پیگمنت را افزایش داد.