این دسته از رنگ ها درخشندگی بالایی دارند و ثبات نوری ضعیف تا متوسطی دارند . تا قبل از پیدایش الیاف اکریلیک این دسته از رنگ ها کاربرد چندانی نداشته اند ولی ثبات نوری خوب و قابلیت جذب خوب آنها نسبت به الیاف اکریلیک که باعث رنگرزی های عمیق با ثبات شست و شویی خوب گردید ، موجب شد تا این دسته از رنگ ها مورد توجه قرار گیرند .

مواد رنگزاي بازيك یا کاتیونی، بهترين و مهمترين گزينه براي رنگرزي الياف اكريليك مي باشد . گروه هاي انتهايي در ماكرو مولكول الياف پلي اكريلونيتريل دارای بار منفي مي باشند كه اين گروه ها قابليت رنگرزي با مواد رنگزاي كاتيوني را دارا مي باشند . از اين رو، بهترين گزينه براي رنگرزي اين الياف، مواد رنگزاي بازيك مي باشد . در هنگام رنگرزی، بين آنيون هاي ليف و كاتيون رنگزا يك پيوند قوي شكل مي گيرد كه باعث افزايش ثبات شستشويي رنگزا بر روي اكريليك مي گردد .