نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل :

CEO@alyaftermeh.com

رئیس هیات مدیره : دکتر فاطمه هادلوند

CFO@alyaftermeh.com

کارشناس بازرگانی داخلی:

EMPLOY@alyaftermeh.com

کارشناس ارشد بازرگانی خارجی :

intl@alyaftermeh.com