الیاف ترمه اسپادانا

ساختار سازمانی

نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل : محمد رجالی
CEO@alyaftermeh.com

رئیس هیات مدیره : دکتر فاطمه هادلوند
CFO@alyaftermeh.com

مدیر اداری: معصومه سلیمی شیوائی
EMPLOY@alyaftermeh.com

کارشناس ارشد بازرگانی خارجی :
intl@alyaftermeh.com

مدیر حسابداری مالی : مهدی زادهوش
finance@alyaftermeh.com

مدیر حسابداری مدیریت : پژمان ژوبین
finance@alyaftermeh.com

Scroll to Top