این نرم کن ها به صورت نمک های آمونیوم چهار ظرفیتی موجود می باشند و خاصیت نرم کنندگی عالی و ثبات شست وشویی خوب بر روی اکثر الیاف ایجاد می کنند. از این نرم کننده می توان برای الیاف مختلف، حتی اگر رنگرزی شده باشند، استفاده کرد. از نرم کننده های کاتیونی جهت بهبود خواص ثباتی مواد رنگزا نیز استفاده می شود .