شرکت الیاف ترمه اسپادانا در اتاق های بازرگانی زیر عضویت دارد:

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان
اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر
اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
انجمن صنایع نساجی ایران
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان