منشور کاری
 • حفظ و توسعه سهم بازارهای داخلی و بين المللی با توجه ويژه به ارتقاء جايگاه شرکت ازطريق:بكارگيری ايده های نوآورانه در خلق و بهبود گزينه های ارائه شده (بهبود كيفيت، قيمت، و بسته بندی) به مشتريان، در راستای كسب رضايت آنها به عنوان مهمترين شركای تجاری شركت .
 • بهره گيری از استراتژی های توسعه بازار و محصول و نفوذ در بازار، به ويژه پیشنهاد محصولات متنوع با هدف متمايز شدن از رقبا و ارتقاء کمی و کیفی محصولات .
 • مميزی و بهبود فرآيندهای سازمان، و تلاش براي رشد و افزايش فرهنگ سازمانی و سطح دانش كاركنان از طريق آموزش های مستمر .
 • تقويت بخش بازاريابی در راستای انجام فعاليت هايی همچون تحقيقات بازار، استراتژي توزيع، قيمت گذاری، ارتقاء و بهبود محصولات شركت و ارزيابي رضايت مشتريان .
 • تمركز و عمق بخشيدن بر كسب و كارهايی كه در آن مزيت رقابتی داريم، افزايش سهم بازارهای داخلی و بين المللی و كشف بازارهای پنهان و یا کمتر توسعه یافته صادراتی.
 • تقويت بخش تحقيق و نوآوری، با اولويت دادن به اهدافی همچون ايجاد فرصت های مناسب در دسترسی سريع به تكنولوژی هاي روز، برقراری ارتباطات استراتژيك با مراكز تحقيقاتی معتبر در داخل و خارج از كشور و تربيت نيروي انسانی کار آمد.
منشور اخلاقی
 • صداقت، امانت داری، احترام به رقبا، احترام به منافع رقبا در افزایش سهم بازارهای رقابتی، پاسخگویی، مسئوليت پذيری و احترام به كرامت انسانی از عمده ترين اصول در فرهنگ سازمانی ما می باشد .
 • احترام به كليه مقررات داخلی و بين المللی كه با اصول شناخته شده و مسلم اخلاقی و انسانی و با استراتژی ها ی تجاری ما منافاتی نداشته باشد .
 • حساسيت و توجه فراوان در انتخاب و استخدام كاركنان شايسته و برجسته نمودن اصل شايسته سالاری و تساوی فرصت و حق ارتقاء شغلی و موثر ندانستن روابط قومی، فاميلی ، دوستی، مليت، نژاد، زبان، مذهب، اعتقادات و حتی جنسيت .
 • تمركز فراوان بر آموزش ها در تمامی سطوح و توانمند سازی كليه عناصر سازمان جهت ايجاد اصولی حس امنيت شغلی و حركت به سمت بهره ور سازی و اثربخش كردن نيرو ها و بهره مند نمودن آنان از مزايای آن و نشاندن افراد شايسته، وفادار و اثر بخش در پست های سازمانی كه شايستگی احراز آن را  به دست آورده اند .
 • ايجاد همدلی كامل بين كليه كاركنان از طريق كاهش ارتباطات غير ضروری و احترام به اصل سلسله مراتب سازمانی .