• انواع فایل های مجاز : jpg.
    فرمت : JPG حداکثر حجم : 200KB
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    فرمت : pdf , zip حداکثر 2MB