پانزدهم آذر روز حسابدار

حسابدارها، تصمیم سازان اصلی عرصه های اقتصادی هستند. کارمندانی متعهد، سختکوش و پاسخگو که هنر اصلیشان سامان بخشیدن به آشفتگی هاست. پانزدهم آذرماه، روز حسابدار بر تمامی حسابداران و حسابرسان کشور علل الخصوص سرکار خانم دکتر فاطمه هادلوند مدیریت محترم مجموعه الیاف ترمه اسپادانا و کلیه تیم مالی مبارک باد

پست های مرتبط