• انواع فایل های مجاز : jpg.
    format : JPG Maximum volume : 200KB
  • انواع فایل های مجاز : pdf.